Pressupostos

Si vol pressupostos complets no dubti a contactar amb nosaltres. Per a tot tipus d’obra: 

Tel. 93 442 49 81 | e-mail: groc@groc.es

Contacti amb nosaltres per demanar Pressupost o Informació

————————————————————————————————————————————-

Restitució de volums de pedra amb morters de restauració i reconstrucció d’elements ornamentals o escultòrics. Consolidació amb èsters de silicat d’etil de materials disgregats com pedra, estucs, totxo,etc  Recuperació d’esgrafiats originals amb altes pèrdues de relleu o cohesió. Recuperació, consolidació I reproducció de pintura mural ornamental. Pintat de paraments amb pintures al silicat, calç, siloxàniques, etc. Neteja de paraments amb projecció de silicat d’alúmina, aigua i sabó, pedra tosca, etc. Decapat de pintures existents en els paraments. Tractament de reparació de balcons d’obra I estructures metàl·liques interiors. Decapat I pintat de baranes I elements metàl·lics de façana. Decapat I pintat de fusteries. Estucs de calç amb el sistema tradicional.

Tots aquells treballs que comporta el manteniment de l’edifici.