Façanes

Serveis de Groc Grup a les Façanes

 • Estucs de calç amb el sistema tradicional en les seves diverses aplicacions: Raspats, lliscats, marbrejats, planxats al foc, abuixardats, desbastats, etc

 • Restitució de volums de pedra amb morters de restauració i reconstrucció d’elements ornamentals o escultòrics.

 • Consolidació amb èsters de silicat d’etil de materials disgregats com pedra, estucs, totxo,etc

 • Recuperació d’esgrafiats originals amb altes pèrdues de relleu o cohesió.

 • Recuperació, consolidació I reproducció de pintura mural ornamental.

 • Pintat de paraments amb pintures al silicat, calç, siloxàniques, etc.

 • Neteja de paraments amb projecció de silicat d’alúmina, aigua i sabó, pedra tosca, etc.

 • Decapat de pintures existents en els paraments.

 • Tractament de reparació de balcons d’obra I estructures metàl·liques interiors.

 • Decapat I pintat de baranes I elements metàl·lics de façana.

 • Decapat I pintat de fusteries.

 • TOTS AQUELLS TREBALLS QUE COMPORTA EL MANTENIMENT DE L’EDIFICI. 

façana a3

Detalls i façanes restaurades per Groc Grup.