Aplicació de l’IVA reduït en les obres de rehabilitació

El Real Decreto –ley de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo – introdueix un seguit de modificacions en la regulació del tipus d’IVA reduït aplicable a les obres, diu que  en les obres de REHABILITACIÓ L’aplicació de l’IVA reduït a les obres està prevista en dos tipus d’actuacions molt diferenciades:

L’IVA reduït del 8% es d’aplicació a les obres de Rehabilitació, si bé cal explicar, què estén la llei de l’IVA com a REHABILITACIÓ i considerar per tant en quins casos serà aplicable el tipus reduït d’IVA a les obres de rehabilitació.

Serà aplicable l’IVA reduit en obres de rehabilitació que s’efectuin en edificis destinats pricipalment a habitatges ( inclou locals, anexes, garatges, etc… )

S’han de reunir dos requisits:

 1. Que el cost total de les obres del projecte:
  • sigui superior al 25% del preu d’adquisició de l’edificació quan la rehabilitació tingui lloc dins dels dos anys següents a l’adquisició
  • sigui superior al 25% del valor de mercat de l’edificació quan la rehabilitació tingui lloc a partir dels dos anys següents a l’adquisició

  Per calcular tant el preu d’adquisició com el valor de mercat de l’edificació, es descomptarà la part proporcional del sòl.

 2. Que més del 50% del cost total del projecte correspongui a:
  • obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes
  • obres d’adequació estructural que proporcionin seguretat constructiva, garantint la seva estabilitat i resistència mecànica
  • obres de reforç o adequació de la cimentació, així com les de tractament de pilars o forjats
  • obres d’ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant
  • obres de reconstrucció de façanes i patis interiors
  • obres d’instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques pel seu ús per discapacitats
A més, determinades obres, quan estiguin vinculades de forma indissociable a les obres abans esmentades, també tindran el concepte de rehabilitació a efectes de l’IVA.
Aquestes obres son les següents:

 • Obres de paleta, fontaneria i fusteria.
 • Obres destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i climatització i protecció contra incendis.
 • Obres de rehabilitació energètica, és a dir, aquelles destinades a millorar el comportament energètic de les edificacions reduint la seva demanda energètica, aquelles destinades a augmentar el rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques o a la incorporació d’equips que utilitzin fonts d’energies renovables.

Cal tenir molt clar que no es consideraran obres de rehabilitació a efectes de l’IVA aquelles que consisteixin en la simple millora o reforma de l’habitatge, per elevat que sigui el seu import, com poden ser per exemple les obres de redistribució de l’espai interior o un canvi o modernització de les instal·lacions de fontaneria, calefacció, electricitat, gas, fusteria, o bé el simple manteniment o pintura de la façana. En tots aquests casos, el tipus d’IVA aplicable serà el general, el 18% .

Texta de La Cambra dela Propiedad Urbana de Girona 

http://grocgrup.com/